Algemene voorwaarden / Privacybeleid

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle lesovereenkomsten gesloten tussen
de Gebruiker van deze AlgemeneVoorwaarden, zijnde rijinstructeur ofverkeersschool, en de wederpartij, zijnde de leerling.

2. In de lesovereenkomst wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen verkeersschool en de
leerling overeenkomen. Hierin wordt een keuze gemaakt voor een theorie- opleiding
en/of een s praktijkopleiding. De Algemene lesvoorwaarden maken onderdeel uit van de lesovereenkomst.

3. De lesovereenkomsten worden mondeling gesloten. De Algemene Voorwaarden maken
onderdeel uit van de lesovereenkomsten.

Artikel 1 – Verplichtingen verkeersschool
Verkeersschool is verplicht er zorg voor te dragen:

1. dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet
Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);

2. dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;

3. dat verkeersschool de leerling periodiek en in ieder geval eens per 10 lessen informatie geeft over de progressie van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen;

4. dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) – onder
voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraag-bestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), de Contactcommissie Chauffeursvakbekwaamheid (CCV), of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan verkeersschool heeft voldaan;

5. dat de leerling, die via verkeersschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum entijd waarvoor hij is opgeroepen, door hetCBR, de CCV of het BNOR, tot het afleggen van een onderzoek, de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkaardige type;

6. dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, zoveel mogelijk wordt benut voor het geven van rijles;

7. dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van €1.000.000 tegen aansprakelijkheid van de verkeersschool jegens de leerling;

8. de leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een onderzoek;

9. de leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of eenrijbewijs kan worden afgegeven;

10.de leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan de verkeersschool hiervan melding moet maken.

Artikel 2 – Verplichtingen leerling
De leerling is verplicht:

1. zich te houden aan de door de verkeersschool op de rijles-planner vermelde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles
(door de verkeersschool wordt een wachttijd van maximaal 10 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;

2. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de op de rijles-planner afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van de verkeersschool te gebeuren en dient persoonlijk of telefonisch te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt door de verkeersschool in rekening gebracht volgens afgesproken lestarief of in mindering gebracht op het afgesproken lespakket. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een plotseling ernstig ongeval, plotseling ernstige ziekte of plotseling overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. De leerling dient bij afzegging wegens voornoemde redenen bewijs in de vorm een doktersverklaring of rouwkaart te overleggen. De verkeersschool beoordeelt of er sprake is van een dringende reden;

3. alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;

4. het met de verkeersschool overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek, na te komen;

5. bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek)
een geldig legitimatiebewijs en, indien vereist, een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen;

6. eventuele medische klachten, waarvan hij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau, voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de verkeersschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, noch rust op de verkeersschool een restitutie plicht voor reeds betaald lesgeld;

7. zich ervan te overtuigen dat hij de vereiste documenten kan verkrijgen die nodig zijn voor het afleggen van een onderzoek naar rijvaardigheid.
De verkeersschool kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de leerling niet kan deelnemen aan het onderzoek als gevolg van het ontbreken van de vereiste documenten;

8. te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen.
Indien de leerling nalaat dit te vermelden, kan de verkeersschool niet aansprakelijk worden gesteld.

9. te melden indien er sprake is medicijn, drugs en of alcoholgebruik welke van invloed is op de bekwaamheid tot het volgen van de geplande rijles. De autorijschool is gerechtigd de rijles niet te laten starten of al begonnen, te laten stoppen wanneer de rijinstructeur redelijkerwijs kan inschatten of een zwaar vermoeden heeft dat er sprake is van medicijn, drugs en of alcoholgebruik welke de bekwaamheid tot het volgen van rijlessen doet verminderen of onmogelijk maakt. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de verkeersschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, noch rust op de verkeersschool een restitutie plicht voor reeds betaald lesgeld;

Artikel 3 – Betaling

1. De verkeersschool is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste les te voldoen.

2. Indien anders dan contant wordt betaald dan dient de leerling het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de verkeersschool na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de leerling de gelegenheid binnen zeven dagen na het verstrijken van de betalingsdatum het openstaande bedrag alsnog te betalen. Deze betalingsherinnering
is een ingebrekestelling. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, treedt de leerling in verzuim. De verkeersschool is gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. De verkeersschool is gerechtigd tot opzegging van de lesovereenkomst bij het in
verzuim. De verkeersschool is gerechtigd de eventueel afgesproken termijnbetaling (pakket-aankoop) stop te zetten en de opleiding kan dan alleen hervat worden wanneer het volledige lespakket betaald wordt. Door de verkeersschool gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de leerling in rekening worden gebracht.

3. Iedere betaling door de leerling strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten in de zin van de wet. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de wederpartij tot voldoening van de lopende rente en daarna de openstaande hoofdsom.

4. Zolang de leerling niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet zal de verkeersschool niet overgaan tot het aanvragen van een onderzoek naar de rijvaardigheid.

5. De verkeersschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.

Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar rijvaardigheid (praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets)

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag contant aan de verkeersschool te worden voldaan.

2. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraag-bestand van de verkeersschool waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR, de CCV, of het BNOR is ingediend.

3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan de verkeersschool, of omdat de leerling geen vereiste, geldige 1 van 2 documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.

4. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode bij de aanvraag van het onderzoek aan de verkeersschool is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de verkeersschool.

5. De verkeersschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.

Artikel 5 – Onderzoek naar rijvaardigheid

1. Indien het CBR, de CCV of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de verkeersschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgesteld onderzoek.

2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat: a. sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 2 lid 2;
b. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;
c. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; zal de verkeersschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. De verkeersschool staat ervoor in dat, ingeval van sub b en c het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling.

3. In de in het tweede lid genoemde gevallen onder b en c, garandeert de verkeersschool dat de leerling, indien hij opnieuw onderzoekwil aanvragen, drie gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft van een tussentijdse toets of andere tussentijdse deeltoetsen.

Artikel 6 – Beëindiging van de lesovereenkomst

1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen, dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode, kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als de verkeersschool worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het
gestelde in artikel 2 lid 2.

2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. een pakketopleiding), kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen indien er sprake is van dringende redenen zoals vermeld in artikel 2 lid 2. Bij beëindiging om dringende redenen is de leerling gehouden de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, alsmede de administratiekosten, alsmede het door de verkeersschool al afgedragen examengeld (CBR-, CCV-, of BNOR gedeelte) te vergoeden. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen, een vergoeding van de prijs van één lesuur alsmede administratiekosten. Wanneer er geen sprake is van dringende redenen zoals vermeld onder artikel 2 lid 2 en de verkeersschool besluit om alsnog op aanvraag van de leerling de pakketopleiding te stoppen mag de verkeersschool de reeds genoten lessen vermeerderen 3 lesuren zoals eerder afgenomen.

3. De verkeersschool kan de lesovereenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de verkeersschool redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden, waarvoor de verkeersschool nog niet heeft gepresteerd.

4. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van aan de verkeersschool betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR, de CCV of het BNOR vastgestelde tarief, voor zover de verkeersschool deze gelden nog niet heeft afgedragen aan het CBR, de CCV of het BNOR.

5. Alle onderdelen binnen de overeenkomst ( les-pakket) hebben na een eventuele stop of onderbreking van de rijopleiding een geldigheidsduur van 1 jaar vanaf het moment van de stop of onderbreking tenzij anders overeengekomen met Autorijschool Jos Janssen. Na 1 jaar verliest de cursist alle aanspraak op eventuele restitutie van openstaande tegoeden

6. De eerste rijles wordt gezien als een vrijblijvende proefles -tegen gangbaar lestarief – bij de instructeur die de lessen gaat geven. Indien de leerling na deze les geen verdere rijlessen bij de verkeersschool wil volgen, in formeert de leerling de verkeersschool persoonlijk of telefonisch over zijn besluit en wel binnen vijf werkdagen of
in ieder geval voor de volgende rijles.

Artikel 7 – Bemiddelings- en Geschillenregeling

1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds
bepalend.

2. Op elke overeenkomst tussen de verkeersschool en de leerling is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de verkeersschool en de leerling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de verkeersschool is gevestigd.

Artikel 8 – Vrijwaring

1. De verkeersschool vrijwaart de leerling voorkosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of over-rijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. De verkeersschool vrijwaart de leerling enkel ter hoogte van het door de rijschool verzekerde som.

2. Indien de leerling, ondanks zijn verklaring, dat hem bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de verkeersschool volledig en zal eventueel de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

PRIVACYBELEID

Autorijschool Jos Janssen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Autorijschool Jos Janssen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt onder andere met zich mee dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Het verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Autorijschool Jos Janssen zijn wij verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, nog vragen hebt omtrent deze, dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Autorijschool Jos Janssen
KasteelOostlaan 40
6222TC Maastricht
Tel.: 043-3630279
E-mail: info@autorijschooljosjanssen.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Autorijschool Jos Janssen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het versturen van communicatie, zoals informatieve mails en nieuwsbrieven
 • Gebruik van beeldmateriaal op social media en andere communicatie kanalen
 • Het aanvragen van tussentijdse toetsen en/of examen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van uw vragen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • CBR-kandidaatnummer
 • Plaatsing foto Social Media bij aanvang opleiding en bij slagen

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit nodig is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van de volgende derde partijen:

 • CBR / CCV (examenbureau)
 • IBKI (examenbureau)
 • Incassobureaus

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen < 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Gebruik van cookies

Om een optimaal gebruik van de websites te kunnen verkrijgen, maken we, waar nodig, gebruik van cookies.

Social media

Op onze website vindt u knoppen waarmee u onze berichten als pagina’s kunt promoten op social media. Denk hierbij aan “liken” op Facbook.
Tevens plaatst Autorijschool Jos Janssen  haar beginnende en geslaagde kandidaten op de tijdlijn van social media. Voordat er een bericht geplaatst wordt zal dit vooraf eerst met u besproken worden of u hiermee akkoord bent.

Bewaartermijn

Autorijschool Jos Janssen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, te weten:

 • Enkel bevoegde personen hebben toegang tot de gegevens
 • ICT aanpassingen om datalekken te voorkomen
 • Beperkte verwerking van NAW gegevens ingaande per 01-05-2018

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke in ons bezit zijn. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan), door ons of door een van onze verwerkers (indien van toepassing). Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij, indien gewenst. Wij kunnen u natuurlijk vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoek.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Vragen

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Autorijschool Jos Janssen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd: dec 2018